Notes Legals


CONDICIONS GENERALS


Les presents condicions generals contenen una descripció detallada del funcionament d’aquest portal web, propietat de DOCTOPOLIS, SL, i regulen les relacions entre DOCTOPOLIS, SL i l’usuari i / o client del mateix.


Les presents condicions generals són aplicables a qualsevol dels dominis següents: doctopolis.com, doctopolis.es i doctopolis.cat, tots ells propietat de l’empresa DOCTOPOLIS, SL, i estan disponibles a cada un dels dominis esmentats perquè puguin ser conegudes en tot moment per qualsevol persona que pretengui contractar els serveis de DOCTOPOLIS, SL


En cas de ser necessari qualsevol aclariment sobre les condicions generals, l’interessat podrà dirigir-se a DOCTOPOLIS, SL enviant un correu electrònic a info@doctopolis.com.


CONDICIONS D’ÚS


Condicions de contractació general


1.- L’accés i / o ús del portal web www.doctopolis.com, així com dels portals web www.doctopolis.es i www.encontrarmedico.com, és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i / o client. Pot ser usuari i / o client d’aquest portal web tota persona física major d’edat i amb capacitat jurídica per contractar, independentment de la seva nacionalitat o país de residència, sempre que hagi acceptat expressament les presents condicions generals. S’entenen expressament acceptades per l’usuari i / o client les presents condicions generals en la seva totalitat pel fet d’utilitzar aquest portal web.


2.-DOCTOPOLIS, S.L. no pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i els seus serveis sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que en cada moment consideri oportunes per complir amb el que estableix la legislació vigent. Correspon a l’usuari i / o client respectar les normes esmentades, se d’utilitzar el portal web o els seus serveis amb fins il·lícits, o de manera que atempti o vulneri els drets i interessos de DOCTOPOLIS, SL o de tercers.


3.-DOCTOPOLIS, S.L. no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que l’usuari i / o client realitzi del lloc web o dels serveis i continguts que s’ofereixen.


4.-DOCTOPOLIS, S.L. es reserva el dret d’impedir a l’usuari i / o client l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense previ avís, en cas d’incompliment de les condicions generals i particulars d’ús i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.


5.-DOCTOPOLIS, S.L. es reserva el dret a modificar les presents condicions generals en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris i / o clients. Tota modificació serà notificada als usuaris i / o clients amb la major brevetat possible. Es considera notificació de la modificació a l’usuari i / o client la inserció del nou text a les condicions generals del present portal web. L’ús del portal web després de la modificació de les condicions generals implica la seva acceptació per part de l’usuari i / o client.


6 .- Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola, sotmetent-tant DOCTOPOLIS, SL com els usuaris i / o clients del portal web, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granollers (Espanya) per a tota qüestió que pugui sorgir sobre la interpretació, compliment o incompliment de les presents condicions generals i els seus efectes, i renunciant per menester al seu propi fur, aniran a càrrec de la part infractora (amb independència del rescabalament de danys i perjudicis que correspongui) totes les despeses i costos ocasionats en qualsevol classe de procediment que seguís, el concepte de costos comprendrà honoraris de lletrat i comptes de procurador, encara que la seva respectiva intervenció no fos processalment preceptiva.


En cas que d’acord amb el que estableixen les presents condicions generals i en la llei, DOCTOPOLIS, SL hagi d’indemnitzar un usuari i / o client, la indemnització a percebre per aquest no podrà sobrepassar en cap cas el valor del producte o servei la contractació per l’usuari i / o client hagi originat el naixement del dret indemnitzatori a favor d’aquest. DOCTOPOLIS, S.L. indemnitzarà a l’usuari i / o client de què es tracti únicament en el cas que els danys i perjudicis causats es deguin a una actuació negligent o dolosa de DOCTOPOLIS, SL, degudament acreditada per l’usuari i / o client reclamant.


En cap cas DOCTOPOLIS, S.L. serà responsable per danys morals, lucre cessant i / o de qualssevol danys derivats o indirecte que pogués sofrir l’usuari i / o client. DOCTOPOLIS, S.L. no serà responsable de les actuacions dutes a terme directament pels fabricants, distribuïdors, o proveïdors dels productes o serveis oferts a través del portal web.


Objecte del portal web


1 .- La missió d’aquest portal web és la creació i gestió d’un directori que inclogui professionals de la salut i centres de salut amb l’objectiu que els usuaris i / o clients d’aquest portal web puguin accedir a informació relativa a aquests professionals i centres de salut (en endavant “client”); com fotografies, plànols de situació, currículum vitae, àudio, vídeo o qualsevol altra informació relativa als mateixos que el propi professional de la salut o centre de salut consideri oportuns i DOCTOPOLIS, SL consideri oferir. La cessió d’aquestes dades s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals.


La informació que hagi estat validada pels clients depèn exclusivament d’ells; DOCTOPOLIS, S.L. no garanteix ni es fa responsable de la seva veracitat i exactitud. La informació que no ha estat validada prové de fonts públiques.


DOCTOPOLIS, S.L. també ofereix altres serveis en línia: servei de cita i agenda online, enviament automàtic de SMS, històries clíniques en línia, webs personalitzades i secretaria virtual.


2.- En el procés de comercialització d’altres productes i serveis que es pugui dur a terme a través del present portal web, DOCTOPOLIS, SL realitza únicament una tasca d’intermediació comercial entre l’usuari i / o client que adquireixi el producte o servei de què es tracti en cada cas i el fabricant o distribuïdor d’aquest producte o servei. En els supòsits d’intermediació, DOCTOPOLIS, SL s’informarà el client o usuari d’aquesta circumstància.


Per tant, la informació sobre productes o serveis d’aquesta naturalesa es considerarà realitzada directament a l’usuari i / o client del portal web per part del proveïdor del producte o servei de què es tracti en cada cas, que establirà les condicions específiques per a cada producte o servei, que seran facilitats a l’usuari i / o client específica i convenientment per a cada producte o servei contractat, i que en la mesura del possible es contindran en aquest portal web.


3.- Per a l’accés a algunes parts d’aquest portal web pot ser necessari disposar d’una o diverses contrasenyes amb l’objectiu que la gestió dels continguts sigui realitzada directament pel propi usuari i / o client, podent en cada cas modificar els dades. Aquestes contrasenyes han de ser úniques, garantint així la identificació. L’usuari i / o el client es fa plenament responsable de tractar de forma confidencial i custodiar adequadament les contrasenyes de què disposi, evitant l’accés a les mateixes de terceres persones no autoritzades expressament per DOCTOPOLIS, SL L’usuari i / o client accepta fer-se plenament responsable de les conseqüències econòmiques i d’una altra naturalesa derivades de qualsevol utilització d’aquest portal web que es produeixi mitjançant l’ús de la contrasenya de l’usuari i / o client del portal web de DOCTOPOLIS, SL, així com de la utilització de la contrasenya de l’usuari i / o client per part de tercers.


4.- En contractar l’usuari i / o client productes i / o serveis oferts a través d’aquest portal web es demanen una sèrie de dades en el referit usuari i / o client. La finalitat de la petició és fer possible aquesta contractació i poder fer el lliurament a l’usuari i / o client del producte i / o servei contractat en les degudes condicions. L’usuari i / o client es compromet a que les dades que li siguin demanats i que aquest declari, siguin veritables, completes i precisos, i es compromet, així mateix, a notificar a DOCTOPOLIS, SL qualsevol canvi que afecti els mateixos com més aviat millor, per evitar els problemes que poden derivar en cas que DOCTOPOLIS, SL disposi d’unes dades incorrectes o desfasats.


En tot cas, les dades personals seran tractades d’acord amb la legislació vigent a aquest efecte.


TITULARITAT I CONTINGUT


1.-Tots els continguts d’aquest portal web són propietat de DOCTOPOLIS, SL o dels proveïdors dels productes i / o serveis oferts a través del portal web, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Aquesta protecció arriba al muntatge, compilació, disseny, configuració, programari, textos, gràfics, logotips, icones, imatges, vídeo, àudio, etc.


L’usuari i / o client del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels referits continguts del portal web a través de mitjans diferents dels habilitats pel mateix a l’efecte, o dels que s’utilitzin legítimament a Internet i hagin estat autoritzats prèviament, de forma expressa i per escrit per DOCTOPOLIS, SL A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pugui infringir els drets de propietat de DOCTOPOLIS, SL, o altres proveïdors de productes i / o serveis oferts en aquest portal web.


2.-Qualsevol persona física o jurídica podrà realitzar un enllaç des del seu portal o pàgina web a qualsevol de les pàgines propietat de DOCTOPOLIS, SL, sota les següents condicions: La pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni contraris o perjudicials per als interessos de DOCTOPOLIS, SL


L’existència de l’enllaç no significa que existeixi una relació jurídica ni comercial entre DOCTOPOLIS, SL i la persona física o jurídica que estableix l’enllaç, ni el coneixement i l’aprovació dels continguts i serveis que aquest enllaç contingui per part de DOCTOPOLIS, SL


DOCTOPOLIS, S.L. podrà en qualsevol cas eliminar els enllaços que consideri oportuns sense que això generi dret a indemnització de cap tipus a la persona o entitat generadora de l’enllaç.


3.-Podran existir enllaços a altres portals o pàgines web de titularitat de tercers. Aquests enllaços de sortida tenen com a finalitat la difusió publicitària dels productes o serveis oferts per aquests portals o pàgines web, o eines que puguin complementar els serveis prestats per DOCTOPOLIS, SL Aquestes eines seran sempre i en tot cas optatives per part de DOCTOPOLIS, SL, podent en qualsevol cas prescindir o augmentar el nombre d’utilitats en funció de la seva política comercial, no generant cap obligació de futur ni cap dret d’indemnització a la usuari i / o client.


Els portals web propietat de DOCTOPOLIS, S.L. poden albergar banners que permeten a l’usuari i / o client l’accés a pàgines web o portals que són titularitat de tercers. DOCTOPOLIS, S.L. no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquests portals o pàgines web. DOCTOPOLIS, S.L. no serà responsable del contingut, productes o serveis d’aquests portals o pàgines aliens, ni dels danys i perjudicis causats per aquests.


4.- Si bé DOCTOPOLIS, S.L. s’esforça perquè el funcionament i les informacions contingudes en aquest portal web siguin correctes en tot moment, és possible que en alguna ocasió determinada pugui contenir imprecisions o errors, o es produeixi un error de caràcter tècnic que dificulti o impossibiliti el funcionament del portal web ; això no donarà dret a indemnització ni a cap reclamació per part del client o usuari


DOCTOPOLIS, S.L. no garanteix implícita ni explícitament el referit bon funcionament del portal web o la informació, contingut, programari, materials o productes inclosos en aquest. DOCTOPOLIS, S.L. s’informarà a través del seu portal de les interrupcions en el servei, ja siguin per problemes tècnics o de qualsevol altra índole, en la mesura del possible i sempre que aquestes siguin conegudes amb antelació.


Totes les dades que apareixen en els perfils dels professionals de la salut o en les seves pròpies pàgines web són proporcionats per ells, així que, encara que DOCTOPOLIS, SL realitzi un filtrat abans de donar l’alta definitiva del servei, no garanteix l’exactitud, la veracitat, les omissions o qualsevol altra circumstància que no reflecteixi la realitat de la informació o de les dades publicades. Per tant, DOCTOPOLIS, S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis causats per errors, manca d’exactitud, veracitat i / o omissions de la informació o dades


DOCTOPOLIS, S.L. no garanteix, ni proposa, ni recomana cap professional de la salut (client) en particular i no es fa responsable dels coneixements, pràctiques, ni relacions comercials i contractuals que es donin entre ells i els usuaris i / o clients del portal. Així mateix, no serà responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis causats pels productes o serveis prestats per tercers a través de publicitat en qualsevol portal web propietat de DOCTOPOLIS, SL


Tot usuari i / o client d’aquest portal web es compromet a mantenir indemne DOCTOPOLIS, SL de qualsevol reclamació derivada de problemes sorgits per les causes descrites en el present document. L’usuari i / o client no pot demanar indemnització pel mal funcionament, ni per talls temporals de servei o fins i tot per la baixa definitiva del servei.


POLÍTICA DE PRIVACITAT


DOCTOPOLIS, S.L. compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i té els codis d’inscripció nombre 2102710607, 2102710611 i 2102731600 del Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, corresponents a les dades dels usuaris , els professionals del directori i els clients de DOCTOPOLIS, SL


L’usuari i / o client d’aquest portal web accepta expressament que les dades recollides per DOCTOPOLIS, SL en contractar qualsevol dels productes o serveis oferts en aquest portal web, i els altres que s’obtinguin posteriorment, siguin emmagatzemats per DOCTOPOLIS, SL en una base de dades de caràcter personal la titularitat correspon a DOCTOPOLIS, SL


DOCTOPOLIS, S.L. garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la LO 15/1999, el client i / o usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l’empresa i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals l’empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquest portal web; per a les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes, i manteniment de la seva relació contractual i digestió, per tal d’adequar les ofertes comercials al perfil particular dels seus clients i de realitzar, si escau, models valoratius, garantint sempre el dret a conèixer els criteris i programes utilitzats. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de DOCTOPOLIS, SL


El client o usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte ia la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.


El client i / o usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent utilitzar per a això qualsevol dels canals de comunicació de DOCTOPOLIS, SL, també a través de l’e-mail info@doctopolis.com.


DOCTOPOLIS, S.L.Darrera actualització 13/09/2012